nfpavlanovotneho.cz

Vítáme vás v sekci „Klubu přátel NF Pavla Novotného.“ Vznik Klubu přátel NF Pavla Novotného hodně souvisí s životními situacemi, kterými jsem si během náročné léčby prošel.

Po ukončení léčby mě postupně kontaktovalo několik desítek lidí s žádostí o poskytnutí informací nebo prostě potřebou se jenom vymluvit spřízněnému člověkovi o svých zdravotních nebo soukromých problémech. Jedním z velmi důležitých lidí, se kterými jsem se poznal v roce 2013 je i paní Ing. Jana Gintarová. PO vzájemné konzultaci jsme dospěli k závěru, že podstatnou součástí tohoto nadačního fondu by měla být i pomoc vyléčeným onkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Cílem našeho fondu je pořádat pravidelné setkání pro členy klubu přátel NF Pavla Novotného za účelem různých odborných přednášek, seminářů, výletů, kulturních akcí a dalších doprovodných aktivit.

„Věřím v život“

Základní motto
nadačního fondu
nfpavlanovotneho.cz

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM KLUBU PŘÁTEL NF PAVLA NOVOTNÉHO?

Členem Klubu přátel NF se mohou stát onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci a dále postižené děti a jejich rodinní příslušníci.

Členství vzniká na základě vyplněné přihlášky žadatele. Tuto přihlášku může žadatel vyplnit elektronicky v sekci Klub přátel nadačního fondu umístěném na webových stránkách nadačního fondu nebo písemně, kdy formulář si může žadatel vyzvednout v sídle nadačního fondu nebo na předem určených místech. Členství vzniká od dne, kdy přihlášku schválí po překontrolování formálních záležitostí, správní rada nadačního fondu a následně žadatel zaplatí roční členský příspěvek. K přihlášce je nutno doložit lékařskou zprávu, kde bude diagnostikováno, že žadatel je nebo byl onkologickým pacientem anebo vztah rodinného příslušníka k onkologickému pacientovi (manžel, manželka, dcera, syn, otec, matka, dědeček, babička, atd.). Lékařská zpráva bude po ověření diagnózy žadateli neprodleně vrácena.

Nadační fond stanovuje roční příspěvek tohoto Klubu přátel nadačního fondu na 100,-Kč na jednu fyzickou osobu. V tomto členském příspěvku je zahrnuta výroba a následná distribuce identifikační karty člena Klubu přátel nadačního fondu a také správní poplatky za zajištění slev vyplývající z členství v tomto Klubu přátel nadačního fondu nebo jiné provozní náklady Klubu přátel nadačního fondu. Další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu NF Pavla Novotného.

nfpavlanovotneho.cz

JAKÝ VÝHODY BUDU MÍT, POKUD SE STANU ČLENEM KLUBU PŘÁTEL NF PAVLA NOVOTNÉHO?

Členům klubu budou poskytnuty speciální slevy u partnerů NF Pavla Novotného. Aktuální seznam bude uveden v sekci Klubu přátel a sleva bude poskytnuta po předložení identifikační karty člena Klubu přátel. Prostřednictvím našich partnerů nabízíme např. speciální slevy u partnerské advokátní kanceláře JUDr. Milan Čichoně. Je možné nabídnout právní servis, konzultace, právní zastupování a pomoc v nelehkých životních situacích, které mnohdy nemoc sebou přináší jako je rozvázání pracovního poměru, návrat do zaměstnání, vyřízení invalidního důchodu, insolvence, exekuce nebo rozvod manželství.
Členové klubu se mohou zúčastnit různých výletůu, wellness pobytů a dalších akcí pořádaných NF Pavla Novotného a to za to za speciální cenu určenou pro členy klubu přátel. členové klubu se mohou zúčastnit speciálních lázeňských či jiných rehabilitačních pobytů za zlevněnou cenu určenou právě členům klubu přátel.
Členové klubu se mohou zúčastnit speciálních besed, přednášek a dalších odborných konzultací za účelem osvěty onkologického onemocnění pořádaného NF Pavla Novotného. Vstupy na tyto akce jsou pro členy klubu přátel zdarma.
Pro členu klubu přátel bude NF Pavla Novotného pořádat různá setkání se zástupci zdravotnického sektoru za účelem osvěty onkologického onemocnění.
Členové klubu se mohou zúčastnit výroční členské schůze pořádané vedením NF Pavla Novotného a kdykoliv mohou být informováni o činnosti NF Pavla Novotného.
nfpavlanovotneho.cz

KDY ZANIKÁ ČLENSTVÍ V KLUBU PŘÁTEL NF PAVLA NOVOTNÉHO?

  • Na základě písemně žádosti člena Klubu přátel nadačního fondu a to k 1. dni následujícího měsíce po doručení žádosti o zánik členství,
  • Smrti člena Klubu přátel
  • Neuhrazením ročního členského příspěvku, kdy členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději k 31. 3. kalendářního roku, v prvním roce po vzniku nadačního fondu bude tento termín stanoven rozhodnutím správní rady a následně zveřejněn obvyklým způsobem
  • Zánikem nebo zrušením nadačního fondu
  • Při ukončení členství v Klubu přátel nadačního fondu zaniká členovi klubu nárok na vrácení poměrné části ročního členského příspěvku
nfpavlanovotneho.cz

KDO SVOLÁVÁ ZASEDÁNÍ KLUBU PŘÁTEL NF PAVLA NOVOTNÉHO?

  • Zasedání členů Klubu přátel NF Pavla Novotného svolává předseda správní rady NF Pavla Novotného nebo ostatní členové správní rady nebo jiná osoba, která bude tímto úkolem pověřena správní radou NF Pavla Novotného