Všeobecné obchodní podmínky

Nadace Pavla Novotného / Všeobecné obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ

Nadační fond Pavla Novotného, IČO 049 18 304, sídlem Vrchní 280, Chlebičov 747 31.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi zboží nabízeného internetovým obchodem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem je v případě tohoto internetového obchodu elektronická pošta. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. 

IDENTIFIKACE ZBOŽÍ A CENA

Každé jednotlivé zboží nabízené v tomto internetovém obchodě je náležitě identifikováno a popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika.  

OBJEDNÁVKA

Smlouva o koupi zboží nabízeného v tomto internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení řádně vyplněné objednávky bude na jeho e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvede v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti. Dále pokud se objednané zboží již nevyrábí. V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. 

DOPRAVA A PLATBA

 Zásilky jsou zasílány prostřednictvím Zásilkovny. Poštovné a balné je určeno platným sazebníkem Zásilkovny. Zboží se platí při objednávce pomocí on-line platební brány kartou nebo převodem. Při objednávce nad 1.500,- Kč se doprava nehradí.

DODACÍ LHŮTA 

Zboží je doručováno nejpozději do 7 dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, je prodávající povinen o tomto kupujícího neprodleně informovat. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky z důvodů vyšší moci. 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží a je-li dodávka zboží rozdělena do několika částí pak ode dne převzetí poslední dodávky, odstoupit bez udání důvodu.

 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Tuto skutečnost musí kupující řádně prokázat.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

Vedle kupní ceny má kupující nárok také na vrácení nákladů na dodání zboží. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí prodávající, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující neposílá zásilku na dobírku, kterou není prodávající povinen převzít. 

Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro případ, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované odpovídá kupující při vrácení zboží za snížení hodnoty zboží. 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů., a dále spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. 

Pokud byl kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek kupující zašle zpět společně s vraceným zbožím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky (odstoupit od smlouvy) v několika případech:

 1. pokud nebude zaplacena kupní cena v době její splatnosti nebo kupující zboží nepřevzal;
 2. zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
 4. pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje;
 5. pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží;
 6. pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům.

 

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající kupujícímu přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel prodávajícímu sdělí, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku v platném znění.

Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, v případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Nelze uplatňovat nároky z vad, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které kupující sám způsobí nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vadu vyplývající z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

 Prodávající bude informovat zákazníka o přijetí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace e-mailem. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající (dále pro účely tohoto článku „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Nadační fond Pavla Novotného

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 

 

Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

Správce nemá/má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb. 

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 ŘEŠENÍ SPORŮ

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce. 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. 

V letošním roce se náš nadační fond rozhodl pomoci dalšímu malému hrdinovi. Vašík Bukovský, syn bývalého kolegy našeho zakladatele Pavla Novotného trpí vzácným genetickým onemocněním - poruchou neuronálního sodíkového kanálu. Toto onemocnění je tak vzácné, že Vašík je nejen jediným dítětem v ČR, který trpí takto vzácným onemocněním, ale je jediný v celé Evropě. Na světě jsou pouze dva pacienti s touto poruchou. Ta způsobuje to, že tělo nereaguje na vnější podněty a Vašek i když už mu je sedm...

Tento víkend se uskutečnil již 7. ročník pochodu "Z poznáním Prajzské". Pravidelného pochodu se po dvouleté pauze způsobené covidem zúčastnilo celkem 25 nadšených turistů. Letošní nenáročná trasa vedla z Chlebičova přes obce Svoboda, Kobeřice, Strahovice až do cílového Rohova.  Trasu jsem zakončili, jak jinak, než v rohovském minipivovaru a Hospodě u Komárků, kde na nás čekal již zasloužený oběd a studené osvěžení v podobě vychlazeného piva. Během trasy jsme měli možnost probrat mnoho témat a mimo jiné také prodiskutovat tolik důležiou...

Minulý týden jsme uzavřeli již 10. smlouvu o spolupráci. Na naše dobrovolníky se mohou těšit tentokrát v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Slavnostní předání smlouvy proběhlo za účasti zakladatele naší nadace pana Pavla Novotného, předsedy představenstva nemocnice pana Ing. Jana Hrdého a náměstkyně ošetřovatelské péče paní Mgr. Kamily Slabákové. Naše spolupráce se bude mimo jiné týkat také provozu nově vybudované Kavárny Života, která vznikla na ambulanci onkologického oddělení. Nemocnice ve Zlíně je po Praze, Ostravě a Opavě již čtvrtou nemocnicí,...

Posláním naší nadace je nejen podpora a finanční pomoc onkologicky nemocným pacientům a jejich rodinám, ale také šíření tolik potřebné osvěty ohledně prevence rakoviny. Každoročně tak pořádáme mnoho vzdělávacích akcí pro veřejnost, besedy s lékaři a sestrami a také odborná školení určené pro nové i stávající dobrovolníky. V posledních měsících jsme pořádali hned několik zajímavých akcí. Velký úspěch měla vzdělávací přednáška v Komunitním centru v Mokrých Lazcích s Kateřinou Uličkovou, která nás v rámci své prezentace seznámila s prevencí a samovyšetřením...

Příběh nemocné Elišky Hrdličkové trpící rakovinou mozku vám nemusíme dlouho představovat. Na pomoc této malé bojovnici a její rodině, která o ni i přes velmi vážné poškození mozku a špatné prognózy lékařů neúnavně pečuje, jsme před časem vyhlásili sbírku. Z vaší strany se zvedla ohromná vlna solidarity a my moc děkujeme, nejen za všechny vaše finanční dary, ale také za vaši pomoc sdílením na sociálních sítích. Díky vám a vaší pomoci se podařilo vybrat částku 114.676 Kč za kterou si rodina...

O tom, že se vztahy na pracovišti dají posilovat i dobročinnou aktivitou se tento týden přesvědčili zaměstnanci Britského velvyslanectví v Praze. Do Všeobecné nemocnice si přišli vyzkoušet dobrovolnictví "na zkoušku" a spolu s našimi stálými dobrovolníky pomáhali v Kavárně života v ambulantní části I. interní kliniky připravovat kávu pro pacienty a zpříjemňovali jim čas při čekání na jejich ošetření. Chcete si také vyzkoušet dobrovolnictví třeba v některé z našich Kaváren života nebo nemocnic? Stačí se nám ozvat a my už vše...

Tento týden jsme měli opět milou povinnost. Navštívili jsme nemocnici v Havířově, se kterou naše nadace dlouhodobě spolupracuje a předali jsme jim další z věcných darů. Lékařům a sestřičkám na oddělení hematoonkologie jsme přivezli nový vozík na zdravotnický materiál s příslušenstvím v hodnotě bezmála 30 tisíc korun. Věříme, že jim udělal radost a bude jim pomáhat při jejich každodenní náročné práci. Nadace Pavla Novotného pomáhá naší nemocnici | Nemocnice Havířov (nemocnicehavirov.cz)...

Už jste někdy zkoušeli dělat něco zcela dobrovolně a nezištně pro druhé? Věnovat čas dobročinné organizaci, pomáhat potřebným a přitom nečekat odměnu? Každý kdo dobrovolnictví někdy zkusil vám jistě potvrdí, že to úplně zadarmo není. Odměnou za odvedenou práci totiž nemusí být zdaleka jen peníze. Mnoho dobrovolníků se shodne na tom, že jim dobrovolnictví dalo mnohem více, než mu sami věnovali. Přineslo jim nejen cenné zkušenosti ze sociální oblasti, ale hlavně dobrý pocit a radost z práce, který dává smysl....

Už tento čtvrtek 11. května nás můžete potkat na Dni zdraví v Obchodním centru Frýda. Ve spolupráci s Nemocnicí ve Frýdku-Místku jsme pro vás připravili zajímavý program plný plné zajímavých workshopů a zdravotních stanovišť, které naleznete po celé pasáží frýdecko-místeckého obchodního centra. Těšit se můžete mimo jiné na: poradenství v problematice diabetu měření vysokého krevního tlaku gastroenterologie, problematika spánku kontrola nitroočního tlaku představení dětské oční ambulance samovyšetření prsu léčba onemocnění endometriózy základy první pomoci a kardiopulmonální resuscitace představení předporodních kurzů laktační...

Ve čtvrtek 4.5. se na oddělení hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava konala oslava narozenin. Slavili jsme výročí od založení naší Kavárny života, která na klinice hematoonkologie funguje již pátým rokem. Moc děkujeme všem sponzorům, partnerům a hlavně dobrovolníkům díky kterým je provoz našich kaváren nejen ve Fakultní nemocnici Ostrava možný. Pacienti si zde mohou dát dobrou kávu, osvěžit se nealko nápoji nebo si dát něco dobrého na chuť. V našich kavárnách nejde ale zdaleka jen o občerstvení, jak by se mohlo zdát....

Před čtyřmi lety by nás ani nenapadlo, že se s Lucií Vášovou, mladou ženou, která se tehdy léčila s rakovinou na oddělení hematoonkologie v Havířově, budeme setkávat také pracovně. Naší dobrovolníci jí tehdy pomáhali zvládat její léčbu, překonat to nejhorší období a postupně se vrátit zpátky do života. Po svém vyléčení s námi začala nejen ona, ale také její maminka spolupracovat a obě se staly velkou posilou našeho dobrovolnického týmu. A jak je vidět, vše dobré, co v životě vykonáme, se...

Jsme moc rádi, že vám osud ostatních není lhostejný a pomáháte spolu s námi. Ve veřejné sbírce na nákup starší dodávky pro malou Elišku Hrdličkovou se díky vám už vybralo téměř 100.000 Kč. I přesto, že se nám podařilo přes partnera nadace sehnat starší dodávku značky Volkswagen Transporter , kterou dostanou Hrdličkovi téměř za polovinu původní odhadované částky, stále to nestačí. Hrdličkovým na ni pořád chybí ještě 80.000 Kč. Pomůžete nám je sehnat? Přispívat můžete také přes sbírku, kterou jsme založili na...

Včera jsme podepsali darovací smlouvu s Marcela Křesťanová, maminkou malé Adélky, která od narození trpí postižením sluchu. Pro malou Adélku a její maminku, která pracuje na oddělení hematoonkologie ve Fakultní nemocnice Ostrava, jsme před časem vyhlásili veřejnou sbírku.   Na nákup sluchového přístroje pro malou Adélku se podařilo vybrat neuvěřitelných 80.000Kč!!! Spolu s příspěvkem našeho nadačního fondu ve výši 13.000 Kč tak její maminka obdrží celých 93.000 Kč. Věříme, že tento finanční dar pomůže malé Adélce zvládnout nelehký nástup do školy a...

V úterý jsme u nás v nadaci měli možnost přivítat opravdu vzácnou návštěvu. Do našeho Centrum Života přijali pozvání zástupci a starostové několika městských části a nedalekých obcí. Přátelského setkání se zúčastnili zástupci ostravských městských obvodů Vítkovice a Hošťálkovice, a také nedalekých obcí Hněvošice, Závada, Oldřišov, Kobeřice, Velké Hoštice a Ostravice. Jsme moc rádi, že jsme během tohoto setkání dostali možnost představit jim činnost našeho nadačního fondu a projekty, které ve spolupráci s obecními úřady pořádáme a také je pozvat na...

Milí přátelé, obracíme se na Vás tentokrát s prosbou o pomoc rodině Hrdličkových z Roštění na Přerovsku. V květnu 2021 se této mladé rodině narodila dcera Eliška a změnil se jim kompletně celý život. Hned po narození byl Elišce diagnostikován velký zhoubný nádor v hlavičce o velikosti 5x3x2 cm a podle vyjádření odborníků nejde tento nádor operovat a žádná jiná léčba bohužel není možná. Eliška je velká bojovnice Malá Eliška byla ihned přemístěna na jednotku intenzivní péče, kde dostávala potřebný kyslík, léky od bolesti...

Chcete se stát dobrovolníkem a pomáhat druhým? Pak možná hledáme právě vás! Přijďte se dozvědět více o tom co v naší nadaci děláme a kde všude pomáháme. Zveme vás na školení pro nové dobrovolníky, které se bude konat v sobotu 22.4. od 8:30 v kavárně Centrum Života v Ostravě-Vítkovicích. Hledáme dobrovolníky, kteří mají srdce na správném místě a chtějí pomáhat pacientům s onkologickým onemocněním. Nepotřebujete mít žádné zdravotnické vzdělání, ani jinou specializaci. Pomáhat může opravdu kdokoliv, kdo má čas a chuť se zapojit....

V pondělí jsme u nás v Centru života podepsali darovací smlouvu s manželi Ľubicí a Martinem Třetinovými z Frýdku-Místku. Martin v současné chvíli prožívá velmi těžký boj se svým osudem. V roce 2021 mu byl diagnostikován rakoviny mozku (glioblastom gr.4) a nyní má již po dvou operacích, ozařování, kolečku chemoterapií. I přesto jeho cesta za zdravím není u konce a jak jsme měli možnost jej osobně poznat, síla a odhodlání do dalších dnů mu opravdu nechybí. Na jeho nelehký boj s...

Ve středu 5. 4. uspořádal Nadační fond Pavla Novotného už druhou přednášku pro občany Mokrých Lazců. Tentokráte jsme s naší dobrovolnicí Katkou Uličkovou a ve spolupráci s organizací Bellis upozornily na důležitost prevence onkologických onemocnění a zvláště pak prevenci rakoviny prsu. Mezi občany byl o tuto přednášku velký zájem a zvláště pak praktická ukázka na prsním fantomovi byla velmi příznačná. Máte zájem uspořádat podobnou přednášku i u Vás? Ozvěte se nám na tel. 604 455 673 nebo nám pošlete email.  ...

V rámci celonárodní akce Dne dobrovolníku proběhne v naší nadaci Dobrovolnický den Nadačního fondu Pavla Novotného. Pokud vás zajímá jak to u nás v nadaci funguje nebo se chcete stát dobrovolníkem a začít pomáhat s námi. Pak je tato akce přesně pro vás. Akce se koná 26.dubna mezi 14-17h u nás v kavárně na Jeremenkově ulici v Ostravě Vítkovicích. Pokud máte chuť a čas, tak se zastavte. Popovídáte si s našimi dobrovolníky a dozvíte se vše o činnosti našeho fondu a o...

Srdečně vás zveme na další z našich vzdělávacích seminářů. Ve středu 5. 4. 2023 se v komunitním centru s knihovnou v Mokrých Lazcích bude konat další z našich pravidelných přednášek. Tentokrát k tématu důležité prevence rakoviny prsu s Kateřinou Uličnou z dobročinné organizace Bellis. Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na pomoc a podporu mladých pacientek (v produktivním věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Pod heslem "Nejsi na to sama. Jsme tady...

V nadačním fondu pomáháme převážné dospělým onkologickým pacientům, ale nezapomínáme ani na pomoc našim nejmenším, kteří nemají takové štěstí jako jejich vrstevníci. Příběh šestileté hrdinky Adélky Křesťanové z Pusté Polomi se může zdát jako zanedbatelná problém, ale neumím si představit, že bych v jejím věku neslyšel slova chvály jejich nejbližších. Její maminka Marcela Křesťanová je skromná žena, pracuje na úžasné Klinice hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. A právě vrchní sestra a její kolegyně z této kliniky nás požádaly, jestli bychom nemohli její...

V sobotu se náš nadační fond jako partner opět zúčastnil ankety o nejúspěšnějšího handicapovaného sportovce okresu Opava za rok 2022. Slavnostní vyhlášení se konalo ve Slezském divadle v Opavě a z rukou našeho předsedy Pavla Novotného si ocenění a věcné ceny převzal pan Daniel Škropek, který se, i přes svůj handicap  kterým je slabozrakost, velmi úspěšně věnuje kuželkám. ...

Minulý týden jsme u nás v kavárně Centrum Života přivítali vzácného hosta. Navštívil nás Stanislav Tvrdoň, vrchní sestra Mobilního hospice Strom Života a představil nám nejen svou práci, ale udělal nám také zajímavou přednášku na téma komunikace s umírajícím, vážně nemocným a rodinnými příslušníky. Dozvěděli jsme se jaké jsou v této oblasti novinky, kde vznikají nejčastější chyby a jak jim předcházet. Děkujeme, tyto nově nabyté informace nám pomohou v naší další dobrovolnické činnosti. ...

Věděli jste, že můžete naší nadaci pomáhat i svými nákupy na internetu? Náš nadační fond navázal nově spolupráci s projektem Givt, který pomáhá charitativním organizacím a proměňuje běžné nákupy na internetu v dobré skutky. Díky této spolupráci můžete naší nadaci pravidelně přispívat z každého vašeho nákupu. A to nejlepší na tom je, že vás to budete stát jen pár kliků. Jak to funguje? Stačí když nakoupíte na některém ze zapojených partnerských e-shopů. Vybírat můžete z více než 1200 oblíbených obchodů, jejichž kompletní přehled...

Proč by se lidé neměli dozvídat na chodbě zdravotnického zařízení, že mají rakovinu? Jak by měli lékaři pacientům sdělovat i závažné zprávy? Proč je důležitá prevence a jak může ovlivnit nemoc, když je pacient v příjemném prostředí s lidmi, které má rád? Hostem posledního podcastu Magazín Patriot je zakladatel našeho nadačního fondu Pavel Novotný. Co zajímavého o sobě a aktivitách nadace prozradil se dozvíte v novém podcastu: [embed]https://youtu.be/pvkqbx9jW38[/embed] ...

Klinika hematoonkologie ve Fakultní nemocnici Ostrava ve čtvrtek 16. 3. slavila 10.výročí od svého vzniku a my jsme byli u toho. Jsme moc rádi, že jsme v rámci prezentace činnosti této kliniky mohli účastníkům představit také ukázky práce naší nadace. Je nám opravdu velkou cti se podílet na činnosti této kliniky. ...

Tento týden v termínu 15.-17.3. se v ostravském hotelu Clarion opět konala mezinárodní konference Pařízkovy dny, kterou spolu s partnery pořádá Klinika hemato-onkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Konference, která je určena pro odbornou veřejnost se zabývá novinkami v oblasti hematoonkologické péče, paliativní péče a dále odborné lékařské sekce v různých oblastech.   Náš nadační fond se zúčastnil této konference již počtvrté a díky prezentačnímu stánku ve foyer jsme tak měli možnost hostům konference představit činnost nadace a výsledky naší práce. ...

"Ve zdravém těle, zdravý duch" toto heslo stále platí a pro přátele naší nadace zvlášť. A jak jinak posílit zdraví než pohybem na čerstvém vzduchu zakončeným návštěvou výborné hospůdky. Po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu letos opět pořádáme již 7. ročník pochodu Za poznáním Prajzske, který se uskuteční v sobotu 20. května. Trasa tentokrát povede z obce Chlebičov přes obec Svoboda, Kobeřice, Strahovice a zakončena bude bohatým pohoštěním v hospůdce a minipivovaru U Komárků v obci Rohov. Cena je 490,-Kč a zahrnuje...

Jak jinak oslavit Mezinárodní den žen než vhodnou prevencí? Ve středu 8.března jsme proto společně s Aliancí žen s rakovinou prsu uspořádali osvětovou preventivní akci s názvem Prevence je základ. A protože šlo o ženy, tak se jednalo o prevenci rakoviny prsou. Během přednášky jsme účastníkům představili činnost nadačního fondu, naší dlouhodobou spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava a nechyběla ani praktická ukázka samovyšetření prsu na prsním fantomu. Tuto přednášku pro zaměstnance nemocnice jsme pořádali v rámci preventivní kampaně Zdravé Fifejdy již podruhé a další školení...

V sobotu 4. 3. 2023 se v naší kavárně Centrum života konal historicky první Pošli to dál – swap oblečení, doplňků a dalších potřebných věcí. Dorazilo vás téměř čtyřicet a přinesli jste na výměnu opravdu spoustu krásných věcí. Měnilo se vše od kabátků, přes svetry, halenky, tašky až po spotřební zboží a knížky. Každý, kdo zaplatil vstupné 100kč a přinesl až 15 kousků na výměnu si odtud mohl odnést cokoliv, co se mu hodilo. První swap se hlavně díky vám...

Máte doma plnou skříň oblečení, které už nenosíte? A máte rádi ekologii? Pak je první SWAP, který proběhne v naší kavárně Centrum života, přesně pro vás! A co to vlastně SWAP je? Jedná se o výměnu oblečení a dalších věcí, a to zcela bez peněz, a hlavně udržitelně pro přírodu. Možná už se vám taky stalo, že jste si koupili, něco, co jste pak nenosili nebo dostali dárek v podobě svetru, který jste ale neměli ani jednou na sobě. Nebo máte doma oblečení, které...

V sobotu 18. 2. 2023 se zúčastnili zástupci našeho nadačního fondu XV. ročníku charitativního plesu Rotary Club Ostrava International  v nádherných prostorech hotelu Imperial v Ostravě. Během večera převzal zakladatel našeho fondu Pavel Novotný z rukou náměstka primátora statutárního města Ostrava šek na částku 90.000,- Kč a zároveň jsme měli možnost během večera představit naši činnost zajímavým hostům. Samotné peníze byly rozděleny z výtěžku prodeje vánočního Rotary punče, kterého se zúčastnilo aktivně našich 32 dobrovolníků a patří jim za tuto pomoc obrovské...

Neustále hledáme nové zájemce z řad dobrovolníků, kteří by se rádi stali součástí našeho skvělého týmu. Nemusíte se ničeho bát, samozřejmě Vás do všeho zaškolíme. A právě nastal ten správný čas pro nábor nových tváří! Školení proběhne 23. 2. 2023 od 15:30 a stačí se přihlásit u naší koordinátorky na martina.burdova@nfpavlanovotneho.cz nebo  724 394 667. I pohlazení po duši může být dobrým skutkem! Těšíme se na Vás! ...

Ve spolupráci s dobročinnou organizací  Mramor z.s. připravujeme netradiční akci pro všechny, kteří by rádi osvěžili svůj dosavadní šatník. V naší kavárně Centrum Života se na začátku března uskuteční úplně první SWAP oblečení. Přijďte k nám vyměnit oblečení, které už nenosíte za nové neokoukané módní kousky. Swap se uskuteční 4. 3. 2023 v kavárně Centrum života na Jeremenkově ulici v Ostravě-Vítkovicích. Podrobnosti k události zveřejníme již brzy! Na všechny se moc těšíme! ...

Ve středu 1. února 2023 jsme provedli studenty 1. ročníku Gymnázia J. Kainara v Hlučíně Klinikou Hematoonkologie. Společně jsme prošli jak lůžkovou část oddělení, tak i JIP a ambulantní trakt včetně Kavárny Života. Poté jsme se studenty navštívili také oddělení dětské Chirugie a představili jim činnost obou těchto klinik. Neukazovali jsme jim však pouze prostory, vyslechli si také zajímavosti z práce sester a lékařů na těchto klinikách, přiblížili jsme jim činnost našich dobrovolníků na jednotlivých odděleních a ambulancích a měli také...

Během listopadu a prosince 2022 chodili naši dobrovolníci prodávat vánoční punč do stánku klubů Rotary Club International a Rotary Club Ostrava. Během jedné služby se seznámili se sestřičkami z oddělení neonatologie Kliniky gynekologicko-porodnické Fakultní nemocnice Ostrava. A domluvili jsme se na možné spolupráci. Dnes 31. 1. 2023 předal vrchní sestře tohoto oddělení paní Janě Kučové náš zakladatel Pavel společně s manžely Lenkou Teichgrab a Martinem Teichrabem přes 40ks krásných čepiček a ponožek pro nejmenší bojovníky. Děkujeme všem a především Lence za její...

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 jsme předali další dva dary zástupcům oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava. Křesla a presovač zpříjemní práci zdravotnickému personálu a také klientům těchto klinik Hematoonkologie a Chirurgie.  Celková hodnota darovaných věcí činí částku 16. 195 Kč. Chtěli bychom moc poděkovat všem dárcům, kteří na tyto pomocníky přispěli. ...

I maličkosti mohou udělat velké věci! Od úterý 24. 1. 2023 zpříjemňují pobyt pacientům hematologické ambulance ve Slezské nemocnici v Opavě nádherné fotografie naší dobrovolnice Kristýny Tichánkové. Kristýna udělala svými fotografiemi radost už v loňském roce v ambulanci Kliniky hematoonkologie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jsme na Kristýnu velmi pyšní za vše, co pro nás a i klienty dělá. Však také byla v roce 2022 oprávněně vyhlášena jako dobrovolnice roku v rámci ankety vyhlášené Statutárním městem Ostrava! Jsme hrdí na to, že právě ona...

Milí přátelé, před šesti lety jsem společně s děvčaty Pavlínou Pastrňákovou a Zdeňkou Vaňkovou a mým kamarádem Josefem  Meleckým poprvé rozdali vánoční dárky a zazpívali společně adventní písně. Ve středu 14. 12. 2022 se uskutečnil v atriu onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava nádherný vánoční koncert na který k naší radosti přišlo i několik desítek onkologických pacientů a jejich rodinných příslušníků. Děkuji z celého srdce kvartetu zpěváků Katce Hrbačové, Ondřeji Šebestíkovi, Pavlu Juchelkovi a Josefu Meleckému za úžasný kulturní zážitek, zvláště pak píseň Halellujah,...

Už po sedmé jsme dne 13. 12. 2022 rozdávali tolik potřebné úsměvy, pohlazení, útěchu a také samozřejmě dárky! Ježíška za náš fond představoval náš zakladatel Pavel Novotný a také dobrovolníci Kristýna Tichánková a Petr Illéš. Od časných ranních až do pozdních večerních hodin jsme navštívili celkem 13 lůžkových částí nebo oddělení v těchto nemocnicích: Slezská nemocnice Opava Nemocnice Karviná-Ráj Nemocnice Havířov Nemocnice ve Frýdku-Místku Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Fakultní nemocnice Ostrava Nejvíce nás zahřálo na srdci, když klienti byli potěšeni naší návštěvou a hlavně malým...

Dne 12. 12. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení Dobrovolníka roku 2022 a my měli tu čest předat cenu naší úžasné Kristýně Tichánkové! Dobrovolnicí je od konce roku 2017 a působí ve třech nemocnicích (Ostrava,Karviná,Havířov). Kristýna společně s dalšími 10 dobrovolníky převzala ocenění z rukou náměstka primátora Statutárního města Ostrava Ing. Zbyňka Pražáka. Gratulujeme!   ...

V úterý 6. 12. 2022 jsme rozdávali dárky i radost! Tedy to byli spíše Mikuláš a anděl, kteří zpestřili pacientům i personálu Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. a Fakultní nemocnice Ostrava jejich jinak všední den. Velké poděkovaní patří společnosti Goldfein, která darovala překrásné perníčky. ...

Po třech letech může náš fond opět uspořádat vánoční koncert pro pacienty Fakultní nemocnice Ostrava. S naší partou úžasných dobrovolníků se pokusíme vytvořit pravou vánoční atmosféru ve spojovací chodbě Kliniky onkologie v úterý 13. 12. 2022 od 17.hodin. Pro klienty budeme mít připravené drobné občerstvení, nealko punč i nějaké cukroví. A všichni si společně zazpíváme! ...

Od soboty 26. 11. 2022 až do 22. 12. 2022 se můžete za námi zastavit do stánku ROTARY PUNČ, jenž provozují společně Rotary Club Ostrava International a Rotary Club Ostrava. Vyzkoušejte nejlepší alkoholický nebo nealkoholický punč z dílny šéfkuchaře hotelu Imperial Hotel Ostrava, který najdete na Masarykovo náměstí v centru Ostravy. Otevírací doba je od pondělí do pátku v době od 15:00 do 19:00h a o víkendu v době od 11:00 do 19:00h. Část letošního výtěžku  z prodeje bude určen na projekty...

Chcete prožít kouzelné odpoledne s anděly? Pak zavítejte v sobotu 3. 12. 2022 na radnici Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz! Je přichystán bohatý program pro malé i velké. Těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Hladnov Rock Choir či bubenické skupiny Rytmy z Čtyřlístku s nimiž si můžete zabubnovat na bubenickém workshopu. Přichystány jsou rovněž promítání a beseda o historických ostravských Vánocích, tvůrčí dílny, prodej vánočních výrobků a drobného občerstvení neziskových organizací. Nadační fond Pavla Novotného bude mít stánek ve vestibulu samotné radnice. Pojďte s námi zažít netradiční...

Poprvé jsme uspořádali firemní dobrovolnictví ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Celkem se zapojilo 31 dobrovolníků z Městské části Praha 2 a společnosti Bristol Meyers Squibb. Areál polikliniky i přes nepřízeň počasí velmi prokoukl a to díky neskonalému elánu všech zúčastněných. Pokud se chcete přidat i s Vaší firmou nebo organizací, určitě se na nás obraťte. Poděkování směřuje našim dobrovolníkům z pražského týmu za jejich dobrovolnickou činnost v letošním roce v Kavárně Života ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. ...

Klinika Hematoonkologie ve FNO převzala od Nadačního fondu Pavla Novotného speciální chodítka. Zástupci této kliniky si dne 16. 11. 2022 slavnostně převzali z rukou ředitele našeho fondu dvě chodítka, která umožní klientům zdejší lůžkové části snadnější a bezpečnější pohyb po vnitřních i venkovních prostorech nemocnice. Ze strany nadačního fondu se jednalo již o desátý dar od roku 2016, tj. tedy od začátku naší vzájemné spolupráce. Předání se zúčastnili za Kliniku hematoonkologie přednosta Prof. MUDr. Roman Halátek, CSc., primář a zástupce přednosty...

Letos už po sedmé uděláme radost onkologickým pacientům. V úterý 13. 12. 2022 rozdáme dárky pacientům v 8 nemocnicích v Moravskoslezském kraji a následně pak ve středu 14. 12. 2022 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Připojte se k nám i letos a přispějte minimálně částkou 100,- Kč na transparentní účet: 94-4218494339/0800, v poznámce uveďte „RADOSTNÉ VÁNOCE“. Pojďme společně udělat radost těm, kteří to nejvíc potřebují! ...

Akce „Dny urologické prevence“ je příležitost, jak každý můžeme pro sebe něco udělat. Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou uspořádali preventivní dny celkem ve 4 nemocnicích v Moravskoslezském kraji a poprvé také v Praze. Událost se konala v rámci podpory osvěty zdraví mužů, která každoročně připadá na měsíc listopad. Zhoubné nádory urologických orgánů patří k velmi častým. Zrádné jsou především ve svém počátečním stádiu, jelikož nemusí způsobovat žádné výraznější zdravotní problémy. A jak preventivní akce dopadla? Naprosto výborně! Všechny plánované události se...

V neděli 13. 11. 2022 se uskutečnilo v hale Polárka "Bruslení pro dobrou věc", kterého se zúčastnilo 243 malých i velkých sportovců.  Vybrané vstupné bylo určeno na podporu onkologických pacientů. Všem, kteří si přišli s námi zabruslit a také všem, kteří nám pomohli akci uskutečnit, děkujeme za krásný podvečer a těšíme se zase brzy na viděnou!  ...

1. ročník charitativního běhu MovembeRUN 2022je za námi! O víkendu se uskutečnil v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity první ročník běhu MovembeRUN. Po jarním nultém ročníku jsme byli plní očekávání, ale všichni jsme byli překvapeni Vaším zájmem o tento běh spojený s mužskou prevencí. I přes velmi chladné počasí dorazilo celkem 90 běžců a to včetně těch nejmenších. A byli jsme ohromeni rychlými časy, kterých jste v těchto podmínkách dosáhli! Výsledky jednotlivých kategorií jsou: Muži běh na 9 km 1.místo - Allen Sotorník, čas 34:37,8 2.místo -...

Vánoce se nám pomalu blíží, všichni začínáme přemýšlet čím obdarujeme své nejbližší a jak vše zorganizovat tak, aby nám to klapalo. V tomto období náš fond myslí také na ty, kteří bohužel v nejkrásnějším období v roce musejí trávit čas v nemocnici. Nastává tak chvíle, kdy naší dobrovolníci přicházejí za těmito lidmi a zpříjemňují jim pobyt ve zdravotnickém zařízení. Máme již vytvořený úžasný tým, avšak jej stále rozšiřujeme. V sobotu 3. 12. 2022 od 9:00 tak proběhne v naší kavárně  Centrum Života...

Máte rádi punčobraní? Tak máme pro Vás nejen báječný tip, ale zároveň svou návštěvou podpoříte dobrou věc! V sobotu 19. 11. 2022 se bude konat na nádvoří Gymnázia Josefa Kainara 2. ročník Předvánočního punčobraní. Charitativní akce začíná od 15 hodin a těšit se můžete nejen na výborný vánoční punč, ale rovněž na hudební či taneční vystoupení samotných studentů. Náš fond je i letos partnerem této události a její výtěžek bude věnován na chod nadace a také pro malého Vojtíška Bukovského, který trpí...

V neděli 13. 11. 2022 od 17:00 proběhne v Hale Polárka ve Frýdku-Místku dobročinné bruslení. Za symbolickou 50ti korunu získáte slosovatelnou vstupenku a podpoříte tak dobrou věc. Můžete si zabruslit, vyfotit se s velkým plyšovým sobem, anebo taky můžete vyhrát v tombole! Výtěžek půjde na podporu a pomoc onkologickým pacientům. Srdečně zveme všechny věkové skupiny. ...

Letošní rok je pro nás nejvíce proinvestičním! V říjnu jsme společně s partnery a hosty slavnostně otevřeli nově dovybavenou dětskou JIP Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Před dvěma lety vznikla úžasná myšlenka, kdy primář Dětského oddělení MUDr. Jan Boženský společně s vrchní sestrou Bohumilou Lokajovou chtěli pokračovat v nastavených moderních trendech včetně screeningu onkologických onemocnění u dětí. Nás tato myšlenka také velmi zaujala.  Ve spolupráci se společností Válek & Kačena, s.r.o. v čele s jednatelem Ladislavem Kačnou a designérkou Lenkou Kallerovou vznikl krásný...

V červnu letošního roku jsme otevřeli naší třetí KAVÁRNU ŽIVOTA ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Přes prvotní obavy, které nás provázely, je tato kavárna naprosto úžasná. Pozitivních zpráv od klientů a zdravotnického personálu hematoonkologické kliniky nejen že přibývá, ale zároveň se postupně navyšuje náš skvělý dobrovolnický tým! K dnešnímu dni čítá 16 úžasných lidských duší. Děkujeme všem těmto skvělým lidem mají srdce na správném místě. Pokud by jste chtěli i Vy náš pražský tým rozšířit, obraťte se prosím na naši koordinátorku Šárku...

Jak již všichni víte, Nadační fond Pavla Novotného provozuje ve spolupráci s JUDr. Milanem Čihoněm právní poradnu. Pro všechny, kteří se vyskytli ve svízelné životní situaci v důsledku onemocnění, anebo jejich blízcí zažívají strastiplné kratochvíle, máme dobrou zprávu. Další termín naší poradny se uskuteční jako vždy ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 14ti hodin v naší útulné kavárně Centrum Života. Nebojte se podělit o své starosti s odborníkem na právo. Bližší informace na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na Vás!...

Prevence je nejjednodušší způsob, jak včas zachytit onkologická onemocnění. Přesto ji velká část populace zanedbává. V listopadu se každoročně pořádá  akce věnující se zvyšování povědomí o zdraví mužů. Nadační fond Pavla Novotného se této události ujal originálně a spustil web "Bo Movember"! Chcete se, pánové připojit k výzvě a udělat něco pro sebe? Pak Vám níže uvádíme návod jak na to: Nechte se vyšetřit. (zajďěte v listopadu na preventivní onkologickou prohlídku) Klikujte. (začněte 1. listopadu jedním klikem a každý den jeden přidejte. Na konci...

Nadační fond Pavla Novotného společně s populárním hercem, bavičem a zpěvákem Štěpánem Kozubem nafotili originální kalendář na příští rok! V pátek 21. 10. 2022 jsme jej i slavnostně pokřtili a uvedli do světa. Vy si jej nyní můžete zakoupit a podpořit tak onkologické pacienty. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na vzniku kalendáře podíleli, cesta to byla dlouhá, náročná a příjemná. K zakoupení je přímo v naší kavárně anebo prostřednictvím eshopu na: https://nfpavlanovotneho.cz/...

V listopadu jsme si pro Vás tak jako každý rok přichystali "DEN PREVENCE ONEMOCNĚNÍ TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU" ve spolupráci s ostravskými nemocnicemi. Na vyšetření můžete přijít 10. 11. 2022 do Fakultní nemocnice v Ostravě a také dne 22. 11. 2022 do Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. kde se tato akce koná již popáté. V čase od 8:00 do 14:00 se můžete nechat zdarma vyšetřit a také poslechnout rady odborníka. Na akci se musíte dopředu registrovat: Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.: https://vzdelavani.vtn.agel.cz/koloproktologie Fakultní nemocnice Ostrava: registrace e-mailem...

Rok se s rookem sešel a přišel čas podzimu. Opět tady máme "DEN UROLOGICKÉ PREVENCE" v moravskoslezských nemocnicích a nově také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze! Akce se koná v rámci osvěty měsíce MOVEMBER, a však vítání jsou všichni bez rozdílu pohlaví. Prevence se koná v níže uvedených dnech a nemocnicích: 1. 11. 2022 Nemocnice Havířov 8. 11. 2022 Nemocnice ve Frýdku-Místku 9. 11. 2022 Nemocnice Karviná-Ráj 15. 11. 2022 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. 23. 11. 2022 Všeobecná fakultní nemocnice v...

Chystáte se obdarovat, odměnit, poděkovat či překvapit Vaše dodavatele, zákazníky, zaměstnance nebo blízké? Nabízíme Vám dárkové balení kávy na míru přímo podle Vašich přání a potřeb! Koupí podpoříte Nadační fond Pavla Novotného a onkologické pacienty. Objednávky přijímáme osobně v kavárně a nebo na tel. 776 150 069. ...

Nadační fond Pavla Novotného provozuje od 1. 1. 2022 ve spolupráci s odborníkem JUDr. Milanem Čihoněm právní poradnu. Toto odborné poradenství se koná vždy v naší kavárně a po měnší pauze se opět uskuteční ve čtvrtky 6. 10. 2022 a 3. 11. 2022 od 14ti hodin.   ...

Všechny naše dobrovolníky zveme na setkání! Po delší pauze se opět společně potkáme dne 26. 5. 2022 od 16ti hodin v naší kavárně a podělíme se o své zkušenosti, zajímavosti atd. Zdvořile žádáme o registraci předem a to jedním z následujících způsobů: přihlášení pomocí SMS (uvést příjmení a odeslat na tel. 725 718 890, pí. Seibertová nebo na tel. 776 150 069, pí. Sukaná, vedoucí kavárny)osobně v kavárně u pí. Moniky Sukané. Budeme se těšit! ...

Od 1. 1. 2022 provozuje Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci s JUDr. Milanem Čihoněm bezplatnou právní poradnu. Dne 19. května a 16. června 2022 vždy od 14ti hodin se můžete v našem Centru Života potkat s opravdovým odborníkem. Těšíme se na Vás!   ...

Od 1. 1. 2022 provozuje Nadační fond Pavla Novotného ¨ve spolupráci s odborníkem JUDr. Milan Čihoněm bezplatnou právní poradnu. Pro velký zájem máme pro Vás další termíny, kdy se právní poradna uskuteční. Jedná se vždy o čtvrtky od 14:00 hodin a to ve dnech 28. 4., 19. 5. a 16. 6. 2022. Nebojte se svými problémy obrátit na odborníky! Bližší informace se dozvíte přímo u JUDr. Milana Čichoně. ...

Ve čtvrtek  12. 5. 2022 od 16:00 se uskuteční v Centru Života další zajímavá přednáška na téma „HOSPIC zevnitř aneb pohled jinýma očima“. Máte nemocnou osobu blízkou? Zvažujete možnosti jak dále? Proč právě hospic? A zvládnete to? Tak nejen na tyto otázky budeme odpovídat. Nebuďte na svá trápení a starosti sami a přijďte si k nám poslechnout téma, kterého se všichni bojíme. Pro více informací volejte 777 150 069. Těšíme se na Vás! ...

Rakovina prsu je velmi vážné onemocnění, proto by ženy neměly prevenci v žádném případě podceňovat. Včasná diagnóza může pacientce nejen zachránit život, ale jej také nadále bohatě prožívat. Ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 16 hodin proběhne v naší kavárně seminář samovyšetření prsu, který povede báječná Kateřina Uličková. Dozvíte se jak správně provádět samovyšetření prsu, které může nejen Vám, ale i Vašim blízkým zachránit to nejcennější co máme. Život. ...

Zajímá Vás využití konopí v kosmetice a jaké jsou všechny jeho přednosti? Tak právě k této tématice se uskuteční přednáška v naší kavárně a to již úterý 29. 3. 2022 od 16.hodin. Součástí této výjimečné akce je rovněž malá ochutnávka produktů a možnost samotného zakoupení produktů. Více informací se dozvíte na tel. čísle 776 150 069. Těšíme se na Vaší návštěvu! ...

Práce sestry v mobilním hospici je velmi náročná. O této profesi, o sdělování špatných informací malým hrdinům, o dalších plánech mobilního hospice Strom Života, o společném projektu a o dalších zajímavých věci si budeme povídat v našem pořadu tento čtvrtek 17. 3. 2022 od 17.00 s vrchní sestrou panem Bc. Stanislavem Tvrdoněm. Sledovat nás můžete živě na profilu https://www.facebook.com/NadacePN/live/ a nebo ze záznamu na YouTube kanálu: https://www.youtube.com/...

Víte o tom, že došlo v oblasti léčebného (technického konopí) od 1. 1. 2022 k zásadní legislativní změně? Patří technické konopí mezi podpůrné léčebné prostředky u onkologických pacientů? Je možné po požití doporučené dávky řídit motorová vozidla? Kde se dozvím potřebné informace k léčebnému konopí a kde jej mohu zakoupit? Tak na tyto otázky a mnoho dalších se Vám pokusí odpovědět v dalším LIVE Streamu "O ŽIVOTĚ" naši hosté - manželé Darina a Tomáš Ocelkovi - přední odborníci v oblasti...

Dětské lékařství je v současné době velmi nedoceněná odbornost, ale přesto existují v našem okolí lidé, kteří posunují péči o naše dětské hrdiny na vysokou úroveň. Zajímá Vás, jak probíhá péče o malé pacienty na dětském oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., jak a kdy probíhá první screening na různá onkologická onemocnění? A víte, proč budeme mít 8. března 2022 charitativní bazárek v prostorách Divadla Mír? Na všechny tyto otázky se Vám budou snažit odpovědět naši vzácní hosté - primář dětského oddělení Nemocnice...

V sobotu 5. 2. 2022 se v naší kavárně uskutečnilo první školení v tomto roce, z něhož vzešlo 6 nových dobrovolnických duší! V tento sobotní sen se jednalo rovněž o 29. nábor nových dobrovolníků. Děkujeme tímto koordinátorce Nadačního fondu Pavla Novotného, paní Zuzaně Seibertové, dále Kristýně Tichánkové i Martinu Visnarovi za úžasnou organizaci a staniční sestře Monice Tobolové za skvělou prezentaci. ...

Máte doma zachovalé oblečení, hračky či dětské knížky a rádi byste je někomu darovali? Pak využijte prodejní bazar, který pořádá Nadační fond Pavla! Novotného! Tato mimořádná akce se uskuteční 8. března 2022 od 9 do 17 hodin v divadle Mír v Ostravě-Vítkovicích, své dary však doneste již každé úterý v době od 09:00 do 16:00h do naší kavárny. 8. března poté proběhne prodejní bazar a výtěžek bude věnován na vybudování nové jednotky intenzivní péče pro dětské pacienty Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Za všechny dary...

Dostali jste se do situace, kdy nevíte jak dále? Lékaři Vám nebo Vašemu nejbližšímu sdělili šatnou zprávu? Pokud řešíte nepříjemnou situaci a nevíte si rady, můžeme Vám nabídnout konzultaci se zkušenou terapeutkou Mgr. Martinou Křepelkou. Objednejte se na individuální konzultaci, která je zdarma a nebuďte na své starosti sami! Rezervace na tel. č. 724 394 667, e-mailem info@centrum-zivota.cz a nebo osobně přímo v kavárně Centrum Života. Konzultace probíhají osobně nebo on-line. ...

V prostorech naší útulné kavárny naleznete nově bezplatnou právní poradnu, kterou od 1. 1. 2022 provozuje Nadační fond Pavla Novotného ¨ve spolupráci s odborníkem JUDr. Milan Čihoněm. Dostali jste se v důsledku svého onemocnění do svízelné situace? Nevíte si rady se svým zaměstnavatelem? Potřebujte poradit při jednání na úřadech (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, soudy, atd.) Máte dluhy? Jste v insolvenci? Nejste schopní splácet své hypotéky, nájmy, půjčky? Pak právě pro Vás je určena bezplatná právní poradna! První poradna se uskuteční tento pátek 28. 1. 2022....

Nadační fond Pavla Novotného opět pořádá školení nových dobrovolnických duší a uskuteční se tak jak už tradičně v naší kavárně. Láká Vás dobrovolnická činnost? Přijďte sv sobotu 5.2.2021 do Centra Života! Začínáme od 9.hodin. Bližší informace Vám sdělí naše koordinátorka dobrovolníků paní Zuzana Seibertová, tel: 725 718 890 nebo email: zuzana.seibertova@nfpavlanovotneho.cz ...

Kalendářní rok 2022 nám rychle zaklepal na dveře a ani u nás ve fondu nezahálíme. Připojte se ve středu 12. 1. 202 od 17:30 a dozvíte se spousto novinek, které pro Vás nadační fond pro letošní rok připravil, a které dále chystá. A kdo bude naším hostem? Nikdo jiný než sám Pavel Novotný! Těšíme se na Vás a Vaše dotazy! ...

Přichází čas vánoční a my pro Vás máme přichystanou báječnou akci! Ve dnech 15. 12. a 16. 12. 2021 v době od 9:00 do 16:00 hodin si můžete v naší kavárně zakoupit senzační punč, který Vám vydáme do kelímku s sebou. Na výběr máte nealkoholickou verzi za 35,- Kč a nebo alkoholickou za 45,- Kč. Přijďte k nám nasát vánoční atmosféru a zahřejte se slaďoučkým pokušením! Těšíme se na Vás! ...

Chystáte se odměnit, obdarovat, poděkovat či jinak překvapit své zaměstnance, dodavatele, spolupracovníky a nemáte vhodný nápad? Pak právě pro ně máme připraveny dárková balení kávy od firmy Reserva! Etiketa na balíčku může zdobit Vaše logo i vlastní text! Buďte originální a darujte kávu ze směsi arabica a robusta s nádechem ovoce, koření a kakaa, jíž původ je ze Střední a Jižní Ameriky nebo Indie. Koupí této kávy podpoříte Nadaní fond Pavla Novotného. ...

V sobotu 4. 12. 2021 se uskuteční v našem Centru Života další školenívšech, kteří mají srdce na správném místě a touží se stát dobrovolníky! Chcete dělat radost i společnost onkologickým pacientům ve zdravotnickýchzařízeních? Pak právě Vás hledáme! Školení pro nové uchazeče začne od 9:00 hodin v naší útulné kavárně. Bližší informace naleznete u koordinátorky fondu paní Zuzany Seibertové. Jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Více na http://www.nfpavlanovotneho.cz/cs/dobrovolnictvi ...

Milovníci ledního bruslení zbystřete! Máme pro Vás opět senzační událost, která se uskuteční již 28. 11. 2021. Chtěli bychom Vás tímto pozvat na lední bruslení do sportovní Haly Polárka ve Frýdku- Místku v době od 16:30 do 18:30. Bruslení je nadčasový sport a věnují se mu všechny věkové skupiny! Oprašte brusle a pojďte si s námi zabruslit pro dobrou věc! Vybrané vstupné bude věnováno na péči pro onkologické pacienty. ...

Máme pro Vás další akci tentokráte v podobě semináře na téma „Samovyšetření prsu“, který se bude konat ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 16:00 hodin v naší kavárně. Seminář spadá do projektu BELLIS – mladé ženy s rakovinou prsu. Rezervace míst je nutní provést předem z důvodu omezené kapacity. Prosíme o Vaše rezervace na tel čísle 776 150 069 nebo e-mailem info@centrum-zivota.cz, popř. osobně přímo v naší kavárně. Seminář povede paní Kateřina Uličková. Prevence je důležitá, nezapomínejme na ni. Těšíme se na Vás! ...

V úterý 9. 11. 2021 od 16:00 se uskuteční v Centru Života další zajímavá přednáška na téma „HOSPIC zevnitř aneb pohled jinýma očima“. Máte nemocnou osobu blízkou? Zvažujete možnosti jak dále? Proč právě hospic? A zvládnete to? Tak nejen na tyto otázky budeme odpovídat. Nebuďte na svá trápení a starosti sami a přijďte si k nám poslechnout téma, kterého se všichni bojíme. Rezervace míst je předem je nutná a můžete tak učinit do telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu u paní Moniky Sukané (777 150 069, monikasukana1@gmail.com). Vstupné je dobrovolné. Těšíme...

Dne 26.10.2021 od 16:30 proběhne v našem Centru Života přednáška na téma „Jak se bránit závažným onemocněním prevencí“. Tématem, které snad vždy bude aktuální, Vás provede pan Spiros Tavandzis a paní Petra Riedlová (Matulová). Rezervace míst je předem je nutná a můžete tak učinit do telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu u paní Moniky Sukané (777 150 069, monikasukana1@gmail.com). Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit na podporu našeho poradenského centra. Těšíme se na Vás! ...

Naše událost, na které jste si měli pochutnat na báječném víně z Jindrova vinařství, má nakonec náhradní termín konání. Těšit se můžete na pátek 26.11.2021 od 16:00 hodin, přičemž program akce a podmínky zůstávají stejné. Rezervace míst je předem je nutná a můžete tak učinit do telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu u paní Moniky Sukané (777 150 069, monikasukana1@gmail.com). Těšíme se na Vás! ...

Dne 2. 10. 2021 proběhlo další školení v naší kavárně v Ostravě Vítkovicích.  V tento sobotní den mezi nás přišlo 7 nových zajímavých lidí, kteří chtějí pomáhat urologicky nemocným pacientům jako dobrovolníci. V rámci tohoto školení proběhla také přednáška o samovyšetření prsu, kterou nás prováděla paní Katka Uličná a všichni měli možnost si vyzkoušet samovyšetření na prsním Fantomovi. Po ukončení prezentace, se s námi o své dlouholeté zkušenosti s onkologickými pacienty podělila externí psychoterapeutka Mgr. Martina Křepelka. ...

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:30 proběhne v naší kavárně prezentace knihy s pozoruhodným názvem „50 otázek a kdo ví, kolik odpovědí“ od paní Věry Mrkosové. Kniha srovnává a smiřuje vědu a víru, obsahuje spoustu zajímavostí z různých oborů a nutí nás k zamyšlení a srovnávání. Je to kniha pro zvídavé,  viditelně klade množství otázek, které by si čtenáři měli zodpovědět. Součástí tohoto poutavého představení bude také možnost zakoupení knihy včetně podepsání samotnou autorkou. Vstupné je dobrovolné a rezervaci míst je potřeba předem provést u paní...

Zveme Vás na degustaci vína z Jindrova vinařství! Vína z rodinného vinařství tvoří ekologickou cestou v živé krajině v okolí Mutěnic a to tradičními i moderními postupy. Podvečerem a degustací provede paní Zdeňka Zimolová. Cena za osobu 390,- Kč/8 vzorků vín vč. drobného občerstvení. Možnost zakoupení lahví z degustovaných vzorků. Rezervace předem je nutná a můžete tak učinit do 11.10.2021 telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu u paní Moniky Sukané (777 150 069, monikasukana1@gmail.com). Přijďte si...

V sobotu 2. října 2021 se uskuteční v našem Centru Života další školenívšech, kteří mají srdce na správném místě a touží se stát dobrovolníky! Chcete dělat radost i společnost onkologickým pacientům ve zdravotnickýchzařízeních? Pak právě Vás hledáme! Školení pro nové uchazeče začne od 9:00 hodin v naší útulné kavárně. Bližší informace naleznete u koordinátorky fondu paní Zuzany Seibertové. Jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Více na http://www.nfpavlanovotneho.cz/cs/dobrovolnictvi ...

Dne 12. 9. 2021 se uskutečnil běžecký maraton s názvem Ostrava City Marathon, a však tentokráte se jednalo o jubilejní 60. ročník! Nadační fond Pavla Novotného se této události zúčastnil již počtvrté a tak jako každý rok, se jednalo o báječnou akci! Průběh samotné akce a závěrečné poděkování úžasně vystihnul zakladatel nadace a my si jej nyní dovolujeme sdílet. Dlouhý den začal pro nás už brzo ráno a skončil pozdě večer, ale stál jednoznačně za to! Dovolte mi nyní, abych poděkoval...

Máme tady pro Vás další pozvánku na velmi zajímavou přednášku od paní Táňy Bujnochové s poutavým názvem "Pacifická hřebenovka aneb Divočinou s Táňou“! Pacifická hřebenovka, v angličtině zvaná Pacific Crest Trail, je dálková turistická trasa přes pohoří Sierra Nevada a Cascade Range, ležící přibližně 160 až 240 kilometrů od Tichého oceánu. Cesta začíná na hranici s Mexikem a končí u Britské Kolumbie v Kanadě. Stezka protíná státy Kalifornie, Oregon a Washington a dlouhá je 4286 km. Cesta vede přes sedm národních parků a 25 lesů....

Léto sice ještě nekončí, ale všichni víme, že do prosince to potom uteče jako voda! Proto již nyní nabízíme možnost zajištění pravého vánočního cukroví!Nechce se Vám trápit s pracným pečením? Včas si u nás objednejte a buďte bez starostí! Cena 700,- Kč/1 kg plus 30,- Kč za krabici. Objednávky přijímáme do 29. října 2021, možnost vyzvednutí pak bude 13. prosince 2021. ...

Po delší pauze máme pro Vás pokračování v našich přednáškách. Dne 30. 9. 2021 od 16:30 se můžete těšit na přednášku p. Václavíka nazvanou „Putování Svatojakubskou cestou aneb 800 km pěšky z Pamplony do Santiaga de Compostela.“ Tato cesta, jinak ve španělštině zvaná Camino de Santiago, je název historické sítě poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Přijďte si poslechnout zajímavou pouť jednoho zajímavého člověka a vydejte se s ním prostřednictvím projekce do nevšedních míst této překrásné...

Prázdniny jsou za námi a my pokračujeme s naším populárním LIVE Streamem "O ŽIVOTĚ". Tentokráte jsme si na den 2. 9. 2021 pozvali úspěšnou vytrvalostní běžkyni, ředitelku úspěšného závodu OSTRAVA CITY Marathon a v poslední době také běžkyni horských výzev paní Petru Pastorovou. V letošním roce se stane Nadační fond Pavla Novotného beneficientem charitativního běhu v délce 4,2 km během 60. ročníku OSTRAVA CITY Marathon. Kromě tohoto ročníku se paní Petry zeptá náš zakladatel Pavel Novotný na další otázky, mimo jiné...

Běžecký festival v centru Ostravy tzv. „Ostrava City Marathon“ se uskuteční dne 12. 9. 2021. Tento ročník je ročníkem jubilejním, jelikož se jedná již o 60 konání této báječné akce. Letos je součástí také vytrvalostní běh na 4,2 km, jehož výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu Pavla Novotného. Neváhejte se registrovat na https://ostravacitymarathon.cz/, podpořit dobrou věc a ještě se skvěle pobavit! Těšíme se na Vás! ...

Sobota 21. 8. 2021 byla pro nás náročným dnem! V tento slunný den jste nás měli možnost potkat v Palkovicích na XVII. Obecních dožínkách, kde na všechny účastníky čekala skvělá zábava, bohaté občerstvení, pouťové atrakce a doprovodný program pro děti i dospělé. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Monice Růžičkové Sukané, Kristýně Tichánkové a Jiřímu Nohelovi za skvělou propagaci našeho fondu! Druhá naše parta se zúčastnila 1. ročníku sportovního festivalu Sportfest Krnov kde jste mohli zažít den plný sportu, zábavy a skvělého jídla. Rovněž...

V sobotu 4. září proběhne v našem Centru další školení doborovolnických duší, které budou dělat společnost pacientům ve zdravotnických zařízeních. Již celkem v 8 nemocnicích v našem kraji rozdávají dobrovolníci Nadačního fondu Pavla Novotného úsměvy na tvářích onkologickým pacientům.Chcete se přidat do tohoto týmu i Vy? Školení pro nové uchazeče začne od 9:00 hodin v naší kavárně. Jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Více na http://www.nfpavlanovotneho.cz/cs/dobrovolnictvi ...

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produků v našem eshopu!Mezi zajímavými předměty jsou např. krásný modrý deštník do nevyzpytatelného počasí, praktická flashka, bílý hrneček na dobrou kávu, pastelky pro naše nejmenší nebo diář s propiskou  pro lepší organizování Vašeho času.Tak neváhejte a objednejte! ...

Dne 19. 6. 2021 proběhla charitativní akce „Výstup na Lysou“ věnované Natálce Chmelařové a pozůstalostní terapeutické skupině STROMEČEK! Událost začala již v ranních hodinách, kdy se u stánku Nadačního fondu Pavla Novotného shromažďovali lidé, kteří se odvážně rozhodli v tomto parném dni vystoupat na horu přezdívanou Královna Beskyd! Účast byla báječná, účastníci usměvaví a plní energie! Podpořili jsme jejich dobrou náladu mimo jiné také pitným režimem nebo müsli tyčinkami CORNY. Odpolední bohatý program se poté konal od 15. hodin  v TJ Sokol v Ostravici, kde ve velmi...

V našem Centru Života v době od 14:00 do 17:00 hodin opět proběhnou individuální konzultace s psychologem pro všechny z Vás, kteří se dostali do tíživé životní situace. Sdělili Vám lékaři špatnou zprávu? Řešíte nepříjemnosti a nevíte si s nimi rady? Pak se k nám objednejte do poradny na odkazu www.centrum-zivota.cz/rezervace Konzultace poskytujeme zcela ZDARMA! Od září 2021 budeme poskytovat pravidelné poradenství v oboru psychologie a o termínech Vás budeme samozřejmě včas informovat! ...

Dne 24. 6. 2021 se uskuteční v našich útulných prostorech odborná přednáška na téma Moderní lékařská technologie BEMER - fyzikálně cévní terapie pro podporu mikrocirkulace. Tato terapie podporuje zdravou mikrocirkulaci v těle. Je vhodná zejména při chronických poruch hojení ran, akutních úrazů, chronických bolestí, stálé únavy, chronických a degenerativních onemocnění kosterního a svalového systému, zvýšení sportovního výkonu apod. Výklad povede odborná poradkyně paní Renáta Nováková a po přednášce budete mít i možnost si osobně účinky patentované lékařské technologie vyzkoušet! Účast na akci je...

Nemůžete jít s námi na Lysou horu a přesto chcete v sobotu 19. června podpořit Natálku Chmelařovou a dětskou terapeutickou skupinu Stromeček při Mobilním hospici Strom Života? Přijďte v sobotu 19. června od 15:00 do sportovního areálu TJ SOKOL OSTRAVICE a užijte si s námi spoustu zábavy!!! Pro děti máme připravený skákací hrad, kolo štěstí, tombolu, dále pak skvělé steaky a další speciality od kuchařů z restaurace Imrvére. O hudební doprovod se postará kapela MIRABEL a hlavně od 17:00 vystoupí hlavní host...

Znáte Natálku Chmelařovou a její rodinu? Ano, říkáte správně, NAŠE VELKÁ HRDINKA!!! Podruhé budeme mít v našem LIVE Streamu pozvané dva hosty, zmíněnou Natálku a její sestru - Marcelu GABRHELÍKOVOU. Láska a rodina je důležitou součástí léčby onkologického pacienta, souhlasíte? Pochod na čerstvém duchu je výborným podpůrným prostředkem pro brzký návrat nemocného člověka do normálního života!!! Tak o tom všem si budeme povídat s našimi milými hosty. Díky velkému srdci Vás všech uspořádáme v sobotu 19. června 2021 výstup na Lysou horu a zítra Vám...

Vzhledem k příznivější epidemiologické situaci v naší krásné zemi, nám bude opět umožněno pro Vás otevřít naší kavárnu! Od pondělí 31. 5. 2021 se budeme na Vás těšit každý všední den v našich útulných prostorách v době od 9:00 do 17:00 hodin! Přijďte k nám si vychutnat šálek dobré kávy a nasát opět po dlouhém době příjemnou atmosféru! ...

Před pár týdny jsme měli ve fondu diskuzi. Chtěli jsme oživit jednu ze stěn v naší Kavárně Života v Ostravě-Vítkovicích. Nakonec rozhodl náš zakladatel Pavel Novotný po poradě s týmem, že stěnu zaplní životními moudry. Požádali jsme Vás v této záležitosti o pomoc a nakonec jste nám zaslali neuvěřitelných 49 návrhů! Vybrali jsme celkem 4, další tři byly naše. A jaké motta tedy zdobí naší stěnu? "Věřím v život" - základní motto nadačního fondu a našeho zakladatele Pavel Novotný. "Dokud dýchám, tak doufám" - motto...

 Jakým způsobem je můžete tedy podpořit? Níže uvádíme několik způsobů:1. Přímou finanční podporou ve formě převodu z Vašeho účtu a to ve prospěch transparentního účtu k vyhlášené veřejné sbírce: 94 -4218494339/0800, VS: 19062021, v poznámce uveďte "Naděje pro Natálku a Stromeček". Aktuální stav účtu můžete sledovat kliknutím na tento odkaz:https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000094-4218494339.2. Druhý způsob pomoci je úhrada libovolné částky díky naskenovaného QR kódu ve Vašem mobilním telefonu prostřednictvím internetovém bankovnictví.3. Účastí na akci „Výstupu na Lysou“, kdy jsme tuto událost spustili dne...

Je přijatelné říkat dětem pravdu o smrti svých blízkých? Kdy a jak je dobré tuto skutečnost sdělit? Je vhodné tuto informaci sdělit za účasti odborníků? Proč je příběh Natálky Chmelařové tak zajímavý? Pro koho je určena dětská terapeutická pozůstalostní skupina Stromeček? Kdy je vhodné se obrátit na mobilní hospic? Tak o tom všem si budeme povídat s naším dalším hostem, paní Mgr. Marií Dorazilovou z Mobilního hospice Strom Života (paní Maruška vykonává funkci vedoucí poradny a dále pracuje jako sociální pracovník,...

Mládí vpřed!!! Před půl rokem se seznámil zakladatel našeho nadačního fondu Pavel Novotný s předsedou zapsaného spolku Sportfest z Krnova, panem Nikolasem Tilkeridisem a od té doby spolupráce jenom kvete. Jednou z aktivit, kde se vzájemně protnou obě organizace je SPORTFEST KRNOV 2021 je jeden z největších sportovních festivalů v České republice pro děti a mládež, který organizujeme ve spolupráci s městem Krnov. Hlavní sportovní náplní celé akce budou turnaje a závody a mimo jiné zábavný edukační program pro děti,...

POMŮŽETE NATÁLCE? A DĚTSKÉ SKUPINĚ STROMEČEK? POJĎTE S NÁMI NA LYSOU HORU! Nadační fond Pavla Novotného se rozhodl uskutečnit největší charitativní akci v dějinách trvání samotné nadace! Je určená 13ti leté Natálce Chmelařové, jejíž životní příběh musí každého chytit za srdce. Již od svého narození, které proběhlo dosti předčasně a dramaticky, bojuje o své místo na tomto světě. Když už se zdálo, že je z nejhoršího venku, potkala ji krutá rána a vzala ji její milovanou maminku o kterou se do posledních chvil starala...

Dne 18. 5. 2021 se v naší kavárně uskutečnil podpis tří  darovacích smluv na základě kterých převedl Nadační fond Pavla Novotného předmětným dárcům finanční prostředky v celkové výši 125.000, - Kč. Jako první se uzavřela smlouva na finanční dar ve výši 25.000,- Kč s ředitelem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. panem MUDr. Stanislavem Jackaninem, MBA,  kdy tyto prostředky budou použity na úpravu prostor určených mimo jiné pro onkologické pacienty. V dopoledních hodinách rovněž proběhlo uzavření smlouvy se zakladatelem a ředitelem Mobilního hospice Strom Života, panem Martinem...

Nadační fond Pavla Novotného vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU za účelem zlepšení následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení osvěty onkologických onemocnění urologického charakteru, zlepšení osvěty o poskytované nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost, zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení v nemocnicích, zlepšení podpory denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců. K čemu vybrané peníze poslouží? Budeme pořádat různé preventivní akce za účelem zlepšení osvěty uroonkologických onemocnění; budeme se snažit o změnu vyhlášky na lázeňskou péči pro onkologické pacienty; budeme pořizovat zdravotnické přístroje, materiál a další věci za...

Dne 15. 5. 2021 proběhlo v kavárně Centrum Života úspěšné školení nových dobrovolníků, kteří budou následně působit v rámci spolupracujících zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. Jedná se již o druhé školení v tomto roce a první v naší úžasné kavárně! Poprvé na školení nových dobrovolníků byli i 3 muži, z toho jeden 17ti letý chlapec! Chtěli bychom jim tímto moc poděkovat a popřát ať jejich dobré skutky vykouzlí úsměvy na tvářích a hlavně duších těch, kteří to nejvíce potřebují - onkologickým pacientům. Zároveň bychom...

Říká Vám něco slovo Minecraft? Hlavně mladším ročníkům nejspíš ano! Úspěšná hra určená pro milovníky počítačových her! Myslíte si, že v 17 letech se může mladý Čech podílet na tvorbě této hry? Tak o tom všem si budeme povídat s naším dalším hostem - úžasným mladíkem Antonínem MARENEM. Kluk, který už v 7 letech hrál počítačové hry a doslova se do nich zamiloval. Chcete vědět jaké to je podílet se na tvorbě určité části Minecraftu, jak kloubí práci se školou a...

Naše kavárna Centrum Života obdržela v minulém týdnu od zastupitele města Opavy, pana Libora Witasska, finanční dar ve výši 18.400,- Kč jako podporu na její provoz. Jeho daru si velmi vážíme a chtěli bychom touto cestou panu Witasskovi moc poděkovat! ...

Myslíte si, že rehabilitace "POSTCOVIDOVÝCH PACIENTŮ" je důležitá? Domníváte se, že rehabilitace během onkologické léčby a nebo po jejím ukončení, dává smysl? Chtěli byste se dozvědět jaké novinky chystá Oddělení léčebné rehabilitace v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. v letošním roce, po případě i v dalších letech? Sledujte pozorně náš LIVE Stream! Čtvrtečním hostem bude primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., paní MUDr. Jana ŠTVERÁKOVÁ. Těšíme na Vaše dotazy! Naladit si nás můžete dne 22. 4. 2021 od 17ti hodin na Facebooku https://www.facebook.com/NadacePN/live/ nebo na YouTube kanálu...

Je to tady, přátelé! Právě jsme pro Vás spustili nový e-shop a netrpělivě čekáme na Vaše objednávky!Dopravu zajišťujeme prostřednictvím Zásilkovny a samozřejmostí je také možnost osobního odběru v našem Centru Života! Více se dozvíte na našem webu v sekci Obchůdek. ...

Dne 8. 4. 2021 od 17.hodin přivítáme na Live STREAMU dalšího hosta! Rakovina je slovo, které neradi slyšíme!!! Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a od samého počátku se snažíme onkologickým pacientům předat cenné rady v jejich nelehkém boji. Jednou z našich klientek se stala v mezidobí paní Jana Sedláková, dříve Chromická. V roce 2019 ji vstoupila rakovina velmi tvrdě do života a přestože měla doma tři nezletilé dcery, musela se pně soustředit na svůj nejdůležitější boj. Když se v loňském...

Zajímá Vás osobní rozvoj? Hledáte se? Nevíte  jak se v životě posunout dále? Říká Vám něco vodní terapie WATSU? Prožili jste šílený životní příběh a chcete si poslechnout  jak by mohl člověk najít novu inspiraci pro život?  Na všechny tyto otázky se Vám bude snažit odpovědět náš vzácný host - paní Dari Puspa Kabardina z Bohumína, která se rozhodla přes prožitou životní zkušenost s tragickým koncem, pomáhat druhým. Studovala psychologii, grafologii a nazývá se "Automechanikem duší". Žena, která založila neziskovou organizaci Přátelé...

Moderátor v rozhlase? V televizi? A nebo obojí? Jaké to je, zpovídat lidi u mikrofonu, kteří mají různé osudy. Jaké největší perličky a zážitky se mohou moderátorovi během živého vysílání přihodit?Jak odpočívá takový moderátor? Tak o tom všem  i o dalších věcech si popovídáme s  moderátorkou Českého rozhlasu Ostrava paní Kateřinou HUBEROVOU!!! Zajímá Vás něco, máte nějaké dotazy? Tak se ptejte! Pište do chatu nebo v komentáři, rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme. Jako už tradičně vysíláme živě na Facebooku pod tímto odkazem: https://www.facebook.com/NadacePN/live/ a...

Rakovina Prsu…obrovský strašák hlavně pro ženy!!! Nejspíš každá žena si při oznámení této zdrcující diagnózy říká „Budu nosit paruku, budu vypadat příšerně, no prostě hrůza!!!“ Tak o tom vše si popovídáme s naší dalším hostem, úžasnou paní Alenou VÁCLAVÍKOVOU, která se i díky vlastní zkušenosti rozhodla pomoci ženám v nesnázích. Paruka,…říkáte si, že na tom nic není? Omyl, přátelé, není paruka, jako paruka!!! Už jste slyšeli o slovu ALoENA? Pokud ne, tak se na nás dívejte v úterý 16. 3. 2021 od...

Veslovali jste někdy na loďce? Mnoho z nás nejspíš ano, ale přeplout na lodi s vesly ATLANTIK? Říkáte šílenost?! Tak nás sledujte v úterý 9. 3. 2021 od 19 hodin, kdy se spojíme s MILANEM SVĚTLÍKEM, který žije několik desítek let v dalekém New Yorku!!! Milan je rovněž členem Klubu přátel Nadačního fondu Pavla Novotného a jeho životní příběh stojí opravdu za to. Milan Vám určitě představí novinky z příprav na splnění svého snu, přeplout na své speciální lodi Atlantik z USA do...

Chcete smysluplně využít čas a pomoct druhým?  Nebojíte se být oporou lidem s onkologickým onemocněním?  Zveme Vás na nábor dobrovolníků pro Nemocnici AGEL Nový Jičín, který se uskuteční dne 10. 4. 2021 pod vedením koordinátorky paní Hany Kocsisové. Vyškolení dobrovolníci budou zpříjemňovat pobyt pacientům na lůžkovém onkologickém oddělení. Psychika hraje důležitou roli při samotné léčbě, proto lidé s tímto onemocněním potřebují zejména společníka, který jim pomůže v péči o jejich křehké nitro tvořící podstatu základu pro úspěšné vyléčení. Společníka, který bude naslouchat jejich...

PROSÍM, buďme k sobě a ke svému okolí obezřetní Současná epidemiologická situace v České republice nás všechny nutí ke zvýšené opatrnosti. Od pondělí 1. 3. 2021 budou platit nová a velmi přísná opatření, které mají za cíl snížit počet nově nakažených onemocněním COVID-19, ale hlavně mají odlehčit přetíženým zdravotnickým zařízením. Přestože se mnohých z nás epidemiologická opatření nelíbí, prosím, snažme se je respektovat, vězte, že to všichni děláme pro své zdraví. Od 1. 3. 2021 zůstává naše výdejní místo Zásilkovny...

Dne 2. 3. 2021 se můžete těšit na velmi zajímavého hosta, který mimo jiné mnoho let pracoval v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a v jehož čele stál přes 8 let. V minulém roce se při návštěvě naší kavárny života v ambulanci Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, seznámil s činností našeho fondu a ještě téhož roku v měsíci září běžel za nás úsek firemní štafety na ostravském maratónu. Nyní založil politické hnutí se kterým hodlá kandidovat ve volbách do Poslanecké...

Máme pro Vás první letošní příběh. Je velmi zvláštní, smutný, ale také plný emocí a hlavně NADĚJE. Na příběh nás upozornili zástupci Mobilního hospice Strom Života, kteří budou zároveň i příjemci finančního daru z této veřejné sbírky. Přestože se nejedná o onkologickou pacientku nebo rodinného příslušníka, příběh rodiny Skudrzykových nás tak zaujal, že jsme neváhali a rozhodli jsme se rodině pomoci a udělat tak jednu výjimku, kterou nám naše stanovy umožňují. Se souhlasem rodiny tedy uvádíme tento příběh!!! Znáte ten pocit, že se Vám...

Zajímá Vás, jak v současné době probíhá předoperační přípravu, kdo může být v době pandemie COVID-19 operovaný, co to je předoperační příprava podle metody Fast track? Chcete se něco dozvědět o očkování pacientů rizikových skupiny? Pokud ano, sledujte náš LIVE Stream "O ŽIVOTĚ", naším hostem bude primář Chirurgického oddělení a zároveň člen představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. MUDr. Miroslav Mazur, Ph.D., MBA. Zajímá Vás něco? Napište svůj dotaz, rádi na něj odpovíme!!! Těšíme se na Vás! Naladit si nás můžete na...

Říkají Vám něco produkty z dílny společnosti AVE NATURA, které v České republice dodávají zástupci společnosti DENZA s.r.o.? Myslíte si, že potravinové doplňky by měli používat během léčby (a nebo po jejím ukončení) onkologičtí pacienti?Tak právě na všechny tyto a další zajímavé dotazy se Vám pokusí v dalším díle našeho LIVE Streamu odpovědět paní Mgr. Denisa KULHAVÁ - jednatelka společnosti DENZA s.r.o. a také pan Ing. Ladislav Peš, spolumajitel společnosti AVE NATURA a zároveň také uznávaný biofyzik.Těšíme se na Vás....

Máte rádi domácí zabíjačku? Chcete podpořit nadační fond Pavla Novotného? Pokud ano, objednejte si domácí zabíjačku na velikonoce a zároveň podpoříte dobrou věc. Pokud navíc máte rádi naši výbornou Kávu života, můžete se těšit na speciální edici této naší pochoutky...

Dalším hostem v našem LIVE Streamu " O ŽIVOTĚ" bude poprvé žena a ne ledajaká!!!Paní Maruška Ryšková po své vlastní zkušenosti založila před časem společně s přítelem mobilní Hospic Strom Života. Od té doby utekla neskutečně noho času a činnost, kterou poskytují umírajícím jejich rodinám, dětem a pozůstalým je neuvěřitelná. Zajímá Vás, jak komunikovat s lidmi v těžké životní situaci? Připojte se a třeba položte Vaše dotazy ...

Zdravíme všechny naše příznivce. V úterý 19. 1. 2021 ve 13:00h vysíláme naši první online besedu s názvem "O ŽIVOTĚ", která bude vysílat na sociální síti Facebook LIVE. Přihlásit se můžete pod tímto linkem: www.facebook.com/NadacePN/live/ Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy, které můžete už pokládat nyní po příspěvkem. Pokud nestihnete online přenos, můžete se podívat na besedu ze záznamu...

POSLEDNÍ ŠANCE PRO OPOZDILCEJeště nevíte, co pro své blízké pod stromeček. KUPTE JIM NAŠE DÁRKOVÉ POUKAZY v HODNOTĚ 1000, 500 nebo 200, -Kč. Platnost poukazu je jeden rok od vydání Pokud máte o něj zájem, napište mě prosím do zprávy: pavel.novotny@centrum-zivota.cz. Můžu Vám jej obratem poslat v elektronické podobě na Váš email nebo si pro něj zítra můžete naposledy přijít v době od 12:00 do 16:00h do našeho Centra Života osobně. ...

3 - 2 - 1 TEĎ!!! VYHLAŠUJEME VÝSLEDKY VÁNOČNÍ SOUTĚŽEV minulých dnech jsme vyhlásili výsledky naší vánoční soutěže Mimo jiné jsme se Vás ptali, kolik kilogramů naší úžasné pražené zrnkové Káva Života jsme Vám v období od 3. do 17. prosince 2020 prodali. Správná odpověď je 50,91kg naši lahodné KÁVY ŽIVOTAA výsledky soutěže? Přišlo celkem 17 tipů!!! DěkujemePrvní tři místa obsadili tito výherci: Blanka Ihnová - tipovala 49,9 kg (vyhrává dárkový poukaz v hodnotě 500kg a 226g kávy života) Aneta...

Zastavte se za námi v sobotu 12. 12. 2020 a 19. 12. 2020 do naše Centra Života. Vyzvednete si nejenom svou zásilku, ale taky si dejte výborné kafčo nebo výborný zákusek. Otevřeno máme od 08:00 do 12:00h. Obsluhovat bude náš guru Pavel a také naše Monča...

Zastavte se k nám do našeho prodejního stánku v úterý 8.12. a ve čtvrtek 10. 12. 2020 v době od 12:00 do 17:00h. Budeme mít pro Vás připraven výborný svařáček, horkou medovinu, čaj, úžasnou kávu a ještě si zakoupíte nějaké dárky na Vánoce...

Dneska 4. 12. 2020 jsme od 12:00 do 18:00h se svým stánek mna náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích. V 16:30h proběhne rozsvícení vánočního stromu a my už se na Vás strašně těšíme. Stánek z občerstvením a vánočními dárky už je připraven...

Vládní opatření jsou rozvolněna a MY OPĚTOVNĚ OTEVÍRÁME NAŠE CENTRUM ŽIVOTA!!! Zítra 3. 12. 2020 v 09:00h budeme na značkách, přijďte na skvělou kávu nebo úžasný čaj TEAHOUSE. Máme nový nápojový lístek.  Upozornění!!! Na základě vládních opatření může být v naší kavárně najednou maximálně 15 sedících osob Samozřejmě budeme dbát na další dodržení opatření (roušky, odstup a používání dezinfekce). Těšíme se na Vás  ...

Dovolte, abychom Vás všechny v tomto svátečním čase pozvali do našeho útulného stánku na Mírovém náměstí v Ostravě-Vítkovicích. V pátek 4. 12. 2020 od 12:00h budeme mít pro Vás připravený skvělý svařáček, medovinku, lahodnou kávu Života a ještě lepší čaj TEAHOUSE. V 16:30 nám pan starosta rozsvítí vánoční strom a my se ponoříme do pravé vánoční atmosféry. Těšíme se na Vás ...

Pokud se těšíte a chcete být připraveni se vším všudy, pak si už nyní zajistěte chutné DOMÁCÍ CUKROVÍ … linecké, vanilkové rohlíčky, máslové ořechy, rumové kuličky, vosí úly, třené tyčinky, laskonky, kokosky a další … čekají na Vaše objednávky 💝 Potřebné informace naleznete v letáku nebo nám prostě zavolejte 725 718 890 📲 Děkujeme, že i touto cestou podporujete chod Centra života ...

CHCETE UDĚLAT RADOST SVÝM ZAMĚSTNACŮM NEBO BLÍZKÝM NA VÁNOCE - KUPTE JIM NAŠI ÚŽASNOU KÁVU S VAŠÍM LOGEM Přemýšlíte u Vás ve firmě nebo v rodinném kruhu, co koupit k Vánocům. Využijte naší jedinečné nabídky a kupte jim naší úžasnou kávu Života. Připravíme Vám balení od 100g, na kterém můžete mít třeba i Vaše logo společnosti. Bližší informace Vám rádi sdělíme na emailu: info@centrum-zivota.cz nebo tel. 725 718 890 s pozdravem tým Centra Života VÁNOČNÍ NABÍDKA ...

Do poslední židle byl v úterý 18. srpna 2020 zaplněn prostor naší kavárny, kdy k nám na svou besedu zavítal pan Robert Šlachta. Účastníkům besedy představil nejen svou knihu Třicet let pod přísahou, ale také reagoval na mnoho zvídavých dotazů. ...

Všechny Vás zdravím. Pacientům chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice a.s. svitla nová naděje. Po velmi dlouhém jednání s vedením chirurgického oddělení, které mimo jiné patří k nejlepším oddělením tohoto typu na Moravě a vedením vítkovické nemocnice, jsme dnes odeslali na účet vítkovické nemocnice z našeho běžného účtu částku 30.000,-Kč. Na co bude tato částka určena? Je to jednoduché!!! Částka je účelově určena na zakoupení speciálního přípravku PERMACOL, který je...

Všechny Vás zdravím, v pátek 21. 4. 2017 byla otevřena na OÚ Chlebičov putovní pokladnička k naší veřejné sbírce. Pokladnička byla umístěna při vstupu do kostela Sv. Václava v Opavě a to při benefičním koncertu smíšeného pěveckého sboru Janáček. Celkový výtěžek z koncertu činí částku 4.300,-Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!!!...

Všechny Vás zdravím. Dnešní den byl od rána pro mě šílený, ale pro náš fond mám samé pozitivní zprávy. Někdy před měsícem se rozhodla paní Hanka Jonštová požádat přes webový formulář stránky 52milionu.cz o příspěvek pro svého syna Aleška. Příběh Aleška sledujeme už od počátku, kdy jsme byli požádáni o pomoc tomuto klučíkovi. Samozřejmě paní Hanka mě nic neřekla, protože předpokládala že nebude vybrána. Nicméně, mě jedno krásné pondělí zazvonil při jízdě ze Zlína domů...